تاريخ : | 10:38 | نویسنده : نسرین

 برند چیست؟


بحث برند اين روزها در محافل مختلفي مطرح است. اما آيا همگي ما تعريف يكسان و درستي از اين مفهوم داريم؟ نظر به اهميتي كه اين بحث در هويت سازي شركت ها در بازار ايفا مي كند بر آن شديم  تا با تعاريف عمومي و كلي  اين مفهوم كليدي در علم بازاريابي آشنايي بيشتري پيدا كنيم.

در اين مقاله كوتاه، تعريف برند از ديدگاه انجمن بازاريابي آمريكا و ديگر صاحب نظران علم بازاريابي در كنار مفاهيم برند سازي و مديريت برند مطرح مي شوند. اسامي افراد ارائه شده در كنار تعاريف كمك مي كنند تا با صاحب نظران اين بحث آشنايي بيشتر پيدا كرده و با رجوع به آثار ايشان در صورت نياز اطلاعات كامل تري در مورد برندينگ كسب نماييم.برچسب‌ها: برند, برند چیست

ادامه مطلب